PRAVIDLÁ SÚŤAŽE „ACM Dépiwhite M.“

(ďalej len „Pravidlá“)

1. USPORIADATEĽ SÚŤAŽE:

Usporiadateľom súťaže s názvom: „ACM Dépiwhite M.“ (ďalej len „Súťaž“) je spoločnosť MagnaPharm SK s.r.o., so sídlom Digital Park II/D, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, IČO: 35 938 625, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Bratislave I, oddiel: Sro, vložka č.: 36295/B (ďalej tiež „Usporiadateľ alebo Prevádzkovateľ“).

2. DOBA TRVANIA SÚŤAŽE:

Súťaž sa uskutoční v dňoch od 22. 4. 2021 do 6. 5. 2021 do 15:00 hod.

3. ÚČASTNÍCI SÚŤAŽE:

1) Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba staršia ako 15 rokov s trvalým pobytom a doručovacou adresou v Slovenskej republike, príp. Českej republike, ktorá splní podmienky účasti v Súťaži s výnimkou osôb podľa bodu 3.3) a 3.4) týchto Pravidiel (ďalej tiež „Účastník“).

2) Pre účasť v Súťaži a prevzatie, resp. výber Výhry u Výhercov mladších ako 18 rokov je nutný súhlas ich zákonného zástupcu. U osôb mladších ako 18 rokov, ktoré sa zúčastnia tejto Súťaže, sa predpokladá, že tento súhlas zákonného zástupcu majú a na základe výzvy Usporiadateľa sú povinní ho predložiť.

3) Z účasti v Súťaži sú vylúčené osoby v pracovnom alebo obdobnom pomere k Usporiadateľovi a všetci ich rodinní príslušníci v priamom rade, ako i ostatné osoby im blízke podľa ustanovenia § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení.

4) Osoby nespĺňajúce podmienky účasti v Súťaži alebo konajúce v rozpore s Pravidlami Súťaže nebudú zaradené do Súťaže. V prípade, že bude zistené, že do Súťaže bola z akéhokoľvek dôvodu v rozpore s predchádzajúcou vetou zaradená osoba, ktorá nespĺňa podmienky účasti v tejto Súťaži, bude táto zo Súťaže bez náhrady vylúčená. Účastník Súťaže bude zo Súťaže vylúčený, a to bez náhrady nákladov či škôd, ktoré by vylúčením mohli Účastníkovi vzniknúť, v prípade, že Usporiadateľ zistí alebo bude mať dôvodné podozrenie zo spáchania podvodného, nekalého, resp. akéhokoľvek konania proti Pravidlám tejto Súťaže zo strany niektorého Účastníka či inej osoby, ktorá dopomohla danému Účastníkovi k získaniu Výhry, príp. samotnej účasti v Súťaži.

4. VÝHRY:

Výhrami v Súťaži je 2x kus produktu ACM Sébionex (ďalej len „Výhra“). Výhru podľa týchto Pravidiel poskytuje Usporiadateľ.

5. MECHANIKA SÚŤAŽE:

1) Do žrebovania bude zaradený každý Účastník Súťaže, ktorý v dobe trvania Súťaže uverejní komentár pod súťažným príspevkom na Facebook stránke Usporiadateľa – Magnapharm SK. Každý Účastník sa môže do Súťaže zapojiť len jednou (1) odpoveďou. Do Súťaže Usporiadateľ poskytuje päť (5) kusov Výhry s tým, že každý Výherca môže získať iba jednu (1) Výhru.

2) Usporiadateľ má právo vyradiť Účastníka Súťaže, ak je obsah jeho súťažného príspevku vulgárny, urážajúci ľudskú dôstojnosť alebo odporujúci dobrým mravom.

3) Účastník Súťaže zapojením sa udeľuje svoj súhlas s účasťou v Súťaži podľa týchto Pravidiel, súhlas so znením Pravidiel bez výhrad a s prípadným prijatím Výhry spôsobom podľa Pravidiel.

4) Žrebovanie Súťaže uskutoční Usporiadateľom poverený zástupca spoločnosti Creanto, a.s.so sídlom Nám. 14. října 1307/2, 150 00 Praha 5 dňa 6.5.2021 o 15:00 hod. Účastník Súťaže, ktorý bude vyžrebovaný podľa predchádzajúcej vety (v texte tiež „Výherca“) bude bezprostredne po vyhodnotení Súťaže kontaktovaný prostredníctvom súkromnej správy na Facebooku.

5) Ak hodnota Výhry presiahne 350 € predstavuje pre Výhercu – fyzickú osobu zdaniteľný príjem podľa § 8 ods. 1 písm. j) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v platnom znení, podliehajúci platnej sadzbe dane v tom zdaňovacom období, v ktorom je Výhra Výhercovi odovzdaná.

6) Usporiadateľ má povinnosť v zmysle § 8 ods. 10 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v platnom znení, oznámiť Výhercovi hodnotu Výhry alebo ceny (s DPH), ktorou je obstarávacia cena alebo vlastné náklady Usporiadateľa alebo poskytovateľa Výhry.

7) Výherca sa v súlade s týmito Pravidlami zaväzuje Usporiadateľovi zaslať prostredníctvom súkromnej správy na Facebooku alebo na emailovú adresu: magnapharmsk@magnapharm.eu za účelom doručenia Výhry svoju doručovaciu adresu.

8) Usporiadateľ nezodpovedá za prípadné nedoručenie Výhry, za jej poškodenie, oneskorenie, či stratu počas jej doručovania Výhercovi. Za odovzdanie Výhry sa rozumie jej odovzdanie doručovateľovi na prepravu.

6. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

1) Účasťou v Súťaži Účastník vyslovuje svoj súhlas so spracovaním svojich osobných údajov a poskytuje svoje osobné údaje na spracúvanie Usporiadateľom v rozsahu meno, priezvisko, titul, adresa (ďalej aj ako „osobné údaje“). Účastník výslovne udeľuje súhlas Prevádzkovateľovi na zverejnenie jeho mena a priezviska v prípade, ak sa stane Výhercom v Súťaži. Účastník dáva účasťou v Súťaži Prevádzkovateľovi Súťaže v súlade s § 12 Občianskeho zákonníka súhlas s vyhotovením a použitím svojej podobizne, svojich písomných prejavov, obrazových snímok a obrazových a zvukových záznamov týkajúcich sa jeho osoby alebo prejavov osobnej povahy zaobstaraných Prevádzkovateľom v súvislosti s usporiadaním Súťaže a odovzdávaním Výhry (ďalej len „Snímok“) pre komerčné a preukazné účely na všetkých komunikačných médiách bez ohľadu na ich povahu a určenie všetkými obvyklými spôsobmi, s ich následnou úpravou a s ich prípadným spojením s inými dielami alebo zaradením do súborného diela. Účastník Súťaže udeľuje Prevádzkovateľovi tento súhlas bez vecného, časového, množstvového a územného obmedzenia a môže ho kedykoľvek odvolať. Tento súhlas sa vzťahuje aj na tretie osoby, ktorým Prevádzkovateľ Snímok v súlade s jeho určením poskytne.

2) Usporiadateľ Súťaže týmto v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenia o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“), ako aj so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon OOU“), informuje o nasledujúcich skutočnostiach týkajúcich sa spracúvania osobných údajov Účastníkov ako dotknutých osôb:

1) Identifikácia a kontaktné údaje Prevádzkovateľa:
MagnaPharm SK s.r.o.,
so sídlom Digital Park II/D, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava,
IČO: 35 938 625,
zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Bratislave I, oddiel: Sro, vložka č.: 36295/B,

kontaktné údaje:

e-mail: magnapharmsk@magnapharm.eu
(ďalej len „Prevádzkovateľ“).

2) Účely spracúvania, ako aj právny základ spracúvania osobných údajov:
Prevádzkovateľ získava osobné údaje na právnom základe, ktorým sú tieto Pravidlá ako forma dohody o právach a povinnostiach Účastníkov a Prevádzkovateľa za účelom umožnenia účasti Účastníka v Súťaži, a teda zapojenia sa Účastníka do Súťaže, možnosti preverenia platnej účasti Účastníka v Súťaži, informovania o priebehu Súťaže a odovzdania Výhry Výhercom, ako aj vykonania ďalších úkonov za účelom doručenia Výhry, za účelom uverejnenia osobných údajov, t.j. zverejnenia mena a priezviska Účastníka na internete ako Výhercu Súťaže.

3) Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie:
Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny ani medzinárodnej organizácie.

4) Identifikácia požiadavky poskytovania osobných údajov:

Poskytnutie údajov je požiadavkou, ktorá je potrebná na vykonávanie práv a povinností Prevádzkovateľa ako usporiadateľa Súťaže a rovnako aj Účastníkov podľa týchto Pravidiel Súťaže. Dotknutá osoba nie je povinná Poskytovateľovi svoje osobné údaje poskytnúť. V prípade neposkytnutia osobných údajov, sa Účastník nemôže zúčastniť Súťaže.

5) Príjemcovia alebo kategórie príjemcov:

Príjemcami osobných údajov sú:

a) každý sprostredkovateľ vo vzťahu k ochrane osobných údajov;

b) ďalšie osoby, ktoré poskytujú Prevádzkovateľovi služby poradenského, účtovného, finančného a právneho charakteru, ako aj dodávatelia IT služieb;

c) zmluvní partneri Prevádzkovateľa, ktorí poskytujú Prevádzkovateľovi služby a/alebo plnenia týkajúce sa Súťaže;

d) osoby, oprávnené vykonávať kontrolu alebo dohľad nad priebehom Súťaže a to najmä správne a súdne orgány a iné orgány verejnej moci,

e) reklamná agentúra Creanto, a.s., so sídlom: Praha 5, nám. 14. října 1307/2, PSČ 15000, IČO: 28191633.

6) Doba uchovávania osobných údajov: V súlade so zásadou minimalizácie uchovávania Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutej osoby najneskôr dovtedy, kým je to potrebné na účel, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú; Prevádzkovateľ spracúva údaje potrebné na realizáciu Súťaže po dobu trvania práv a povinností z týchto Pravidiel Súťaže vyplývajúcich, najdlhšie však po dobu dvoch rokov od ukončenia Súťaže, ak dlhšie uchovávanie nie je nevyhnutné na plnenie zákonných povinností Prevádzkovateľa. V prípade, ak Prevádzkovateľ získa osobné údaje dotknutej osoby na základe jej súhlasu, bude Prevádzkovateľ spracúvať osobné údaje po dobu trvania udeleného súhlasu.

7) Práva dotknutej osoby:
Dotknutá osoba má podľa ustanovení § 19 – 30 Zákona OOU nasledovné práva vo vzťahu k spracúvaniu jej osobných údajov:

Právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov, právo podať sťažnosť, právo namietať spracúvanie osobných údajov, právo na odvolanie súhlasu: Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov v prípade, ak Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe udeleného súhlasu. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať zaslaním odvolania súhlasu na poštovú adresu: MagnaPharm SK s.r.o., Digital Park II/D, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava.

8) Existencia automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania: Prevádzkovateľ nevykonáva automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1) Usporiadateľ má právo s konečnou platnosťou rozhodnúť o všetkých záležitostiach týkajúcich sa Súťaže.

2) Usporiadateľ je oprávnený Súťaž kedykoľvek zmeniť, skrátiť je trvanie, predĺžiť jej trvanie, Súťaž zrušiť, a upraviť tieto Pravidlá.

3) Výsledky Súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania. Usporiadateľ má právo nahradiť deklarované Výhry výhrami obdobného typu a zodpovedajúcej hodnoty a meniť podmienky odovzdávania Výhier, a to najmä v prípade, že mu Výhry nebudú poskytnuté tak, aby mohli byť Výhercom odovzdané v súlade Pravidlami Súťaže.

4) Výhry v Súťaži nie je možné reklamovať. Výmena Výhier či vyplatenie peňažného plnenia výmenou za vecné Výhry, ako aj vymáhanie účasti v Súťaži či Výhier súdnou cestou, nie je možné. Výhry, ktoré sa nepodarí v rámci Súťaže prideliť, prípadne odovzdať, doručiť konkrétnemu Výhercovi, prepadajú bez ďalších nárokov Účastníkov Usporiadateľovi, ktorý je oprávnený rozhodnúť o ich ďalšom použití.

5) Usporiadateľ nepreberá voči Účastníkom žiadne iné záväzky, a Účastníci nemajú nárok na akékoľvek iné plnenie zo strany Usporiadateľa, ako je plnenie v súlade s týmito Pravidlami.

6) Tieto Pravidlá sú považované v rámci Súťaže za jediné, úplné a konečné.

7) Pravidlá Súťaže nadobúdajú účinnosť prvým dňom trvania Súťaže.

 

V Bratislave dňa 22.4. 2021 MagnaPharm SK s.r.o.,

Digital Park II/D, Einsteinova 23

851 01 Bratislava