fbpx

OCHRANA SÚKROMIA PRI HLÁSENÍ NEŽIADUCICH REAKCIÍ

Dovoľujeme si vás informovať, že správcom vašich osobných údajov uvedených vo formulári na hlásenie MagnaPharm SK s. r. o. so sídlom v Bratislave na adrese Digital Park II/D, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava – mestská časť Petržalka.

Vaše osobné údaje budú spracované podľa čl. 6 par. 1 písm. c) a čl. 9 par. 2 písm. i) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR, General Data Protection Regulation, EU 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016) a podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov zo dňa 29.11.2017 výlučne s cieľom plnenia povinností v oblasti sledovania bezpečnosti liekov v súlade Nariadením (EU) č. 520/2012 zo dňa 19. júna 2012.

Poskytnutie údajov oznamovateľa je dobrovoľné, no je predpokladom na prijatie žiadosti. Poskytovanie osobných údajov osôb povinných hlásiť nežiaduce reakcie liekov je povinné a vyplýva zo zákona č. 362/2011 Z. z. zo dňa 29.10.2011, Zákon o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov).

Príjemcovia vašich osobných údajov budú iba subjekty oprávnené získavať osobné údaje na základe zákona.

Máte právo na prístup k vašim osobným údajom a právo na opravu osobných údajov, vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracovania osobných údajov, právo na prenositeľnosť údajov a právo vzniesť námietku proti spracovaniu po uplynutí času ich uchovávania, ako aj právo podať sťažnosť orgánu dozoru nad ochranou osobných údajov, ak sa domnievate, že spracovanie vašich osobných údajov porušuje ustanovenia GDPR.

Vaše osobné údaje budú uchovávané po celý čas trvania registrácie lieku a počas obdobia 10 rokov po ukončení registrácie lieku.

Ohľadom ďalších informácií týkajúcich sa spracovania údajov kontaktujte nášho úradníka na ochranu údajov e-mailom: miroslav.karas@magnapharm.eu alebo na poštovej adrese sídla administrátora.